วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

วิชาสังคมศึกษาวิชา...สังคมศึกษา 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
   เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เวลา 2 ชั่วโมง
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

 พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
    ส 1.2  ป.1/3  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดในวันสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง
2. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี และเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้
3. ท่องบทสวดบูชาพระรัตนตรัยได้ถูกต้อง

 สาระการเรียนรู้
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ประวัติโดยสังเขปของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
    - วันมาฆบูชา
    - วันวิสาขบูชา
    - วันอาสาฬหบูชา
    - วันอัฏฐมีบูชา
2. การบูชาพระรัตนตรัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร

ความสามารถในการคิด
   - ทักษะการคิดวิเคราะห์
   - ทักษะการคิดสร้างสรรค์

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
   - กระบวนการปฏิบัติ
  - กระบวนการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

กิจกรรมการเรียนรู้
(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว  Jigsaw )
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  6
 วิชาสังคมศึกษา


วิชา...สังคมศึกษา

 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาของเรา
เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เวลา 3 ชั่วโมง
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
     ศาสนิกชนที่ดีพึงปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อศาสนสถานที่ตนนับถือ แสดงตนเป็นศาสนิกชน และปฏิบัติตนในศาสนพิธีหรือพิธีกรรม และวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
   ส 1.2    ป.1/1 บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
           ป.1/2 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
                  ป. 1/3  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง
จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือได้
      2. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือได้
      3. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

 สาระการเรียนรู้
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง
     1. การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
         - การพัฒนาทำความสะอาด                        
         - การบริจาค
         - การร่วมกิจกรรมทางศาสนา
     2. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
         - ขั้นเตรียมการ                                                  
         - ขั้นพิธีการ
     3. ประวัติโดยสังเขปของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
        - วันมาฆบูชา                                                     
        - วันวิสาขบูชา
        - วันอาสาฬหบูชา                                             
        - วันอัฏฐมีบูชา
     4. การบูชาพระรัตนตรัย


วิชาสังคมศึกษาวิชา...สังคมศึกษา

 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาเซียนศึกษา
เรื่อง  อาเซียนศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เวลา 40 ชั่วโมง

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
    หลักสูตรอาเซียนศึกษาโรงเรียนด่านแม่คำมัน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทั้ง ๑๐ ประเทศ มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนและอยู่ร่วมกันได้โดยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
    หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนด่านแม่คำมัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้
      ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
   ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
   ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
     ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
    ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรมวิชาภาษาไทย

 

 วิชา...ภาษาไทย
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนสื่อสารด้วยถ้อยคำ

 
เรื่อง การคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด
 
      การคัดลายมือมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาไปสู่ทักษะการเขียน และแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจ ศรัทธา และรักการเขียนภาษาไทยอันเป็นมรดกและภาษาประจำชาติของไทย
 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด
2.1.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความสำคัญ และจุดประสงค์ของการคัดลายมือ
2. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้อย่างสวยงามและถูกต้อง
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การคัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามแบบตัวอักษรไทย
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 ความสามารถในการสื่อสาร
 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการปฏิบัติ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 1. มีวินัย
 2. ใฝ่เรียนรู้
 3. มุ่งมั่นในการทำงานวิชาภาษาไทย


 

วิชา...ภาษาไทย

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แดนมหัศจรรย์ 
เรื่อง คำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กม แม่เกย และแม่กบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เวลา 8 ชั่วโมง

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
การเขียนสะกดคำที่ประสมพยัญชนะกับสระ และมีตัวสะกด ทำให้เกิดเป็นคำและมีความหมาย สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด
   4.1  ป.1/2  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กม  แม่เกย  และแม่กบได้
2. บอกความหมายของคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กม  แม่เกย  และแม่กบได้
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  
คำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กม  แม่เกย  และแม่กบ
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด

 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานนกลุ่ม
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

วิชาภาษาไทยวิชา...ภาษาไทย

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครอบครัวของฉัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    เรื่อง ท่องจำคำศัพท์     เวลา 3 ชั่วโมง

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
 การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้ถูกต้อง จะทำให้สามารถสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
   1.1  ป.1/1  อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
              ป.1/2  บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน                  
จุดประสงค์การเรียนรู้
- อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว และบอกความหมายของคำได้

สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การอ่านออกเสียง และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด

 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

  - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
   1. มีวินัย
   2. ใฝ่เรียนรู้
   3. มุ่งมั่นในการทำงาน
   4. รักความเป็นไทย