วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

วิชาภาษาไทยวิชา...ภาษาไทย

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครอบครัวของฉัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    เรื่อง ท่องจำคำศัพท์     เวลา 3 ชั่วโมง

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
 การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้ถูกต้อง จะทำให้สามารถสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
   1.1  ป.1/1  อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
              ป.1/2  บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน                  
จุดประสงค์การเรียนรู้
- อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว และบอกความหมายของคำได้

สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การอ่านออกเสียง และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด

 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

  - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
   1. มีวินัย
   2. ใฝ่เรียนรู้
   3. มุ่งมั่นในการทำงาน
   4. รักความเป็นไทย
  กิจกรรมการเรียนรู้   (วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยการใช้เกม) 
        นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
   
   ชั่วโมงที่ 1
       1. ครูร้องเพลง ใครหนอ ในหนังสือเรียน ให้นักเรียนฟัง
       2. ให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลง ใครหนอพร้อมกัน  แล้วสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสาระสำคัญของเพลง  จากนั้นครูเปิดเพลง ใครหนอให้นักเรียนฟัง 1 ครั้ง  แล้วให้นักเรียนฝึกร้องตามครูทีละท่อนจนคล่อง
       3. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า ในบ้านของนักเรียนมีใครบ้าง  จากนั้นครูติดบัตรคำบนกระดาน ได้แก่ บ้าน ปู่ ย่า ตา ยาย  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน
       4. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงความสัมพันธ์ของคนในบ้าน เช่น ปู่เป็นพ่อของพ่อ ย่าเป็นแม่ของแม่  ตาเป็นพ่อของแม่ ยายเป็นแม่ของแม่ แล้วให้นักเรียนอ่านเรื่อง ครอบครัวของฉันในหนังสือเรียน
       5. นักเรียนร่วมกันแสดงความรู้สึกที่ได้รับจากการอ่านเรื่อง ครอบครัวของฉัน จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยให้วาดภาพหรือติดภาพบ้านของนักเรียนและสมาชิกในครอบครัว พร้อมทั้งเขียนว่า มีใครในภาพบ้าง ครูหาอาสาสมัครนักเรียน 2-3 คน ออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน

   ชั่วโมงที่ 2-3
       1. ครูให้นักเรียนอ่านคำใหม่จากบัตรคำบนกระดาน ดังนี้
                ครอบครัว              คุณค่า                     ดูแล                        ตา                           น้อง

                แบบอย่าง             ปัญหา                     ปู่                           พ่อ                           พี่
                แม่                      ยกย่อง                    ย่า                          ยาย                         สมาชิก

            ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคำใหม่ตามครูทีละคำจนคล่อง
      2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์  เพื่อทบทวนความรู้เดิม
      3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน  ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น  ให้นักเรียนเล่นเกม   ผลัดกันจำ  โดยให้นักเรียนแต่ละคนเขียนคำศัพท์ลงในกระดาษของตนเองครั้งละ 1 คำ  แล้ววางกระดาษคว่ำไว้  เมื่อทุกคนเขียนเสร็จแล้ว ให้เปิดคำศัพท์ดูพร้อมๆ กัน  แล้วแต่ละคนเลือกบอกความหมายของคำศัพท์ที่เพื่อนเขียนคนละ 1 คำ  (ไม่ซ้ำกัน)  เมื่อทุกคนบอกความหมายของคำศัพท์ครบแล้ว  ให้ทำเช่นเดิมซ้ำอีกครั้ง  โดยแต่ละคนห้ามเขียนคำศัพท์ซ้ำกันในแต่ละรอบ  และถ้าสมาชิกในกลุ่มคนใดบอกความหมายของคำศัพท์ที่เพื่อนเขียนไม่ได้  จะต้องหยุดเล่น  ทำเช่นนี้จนเหลือผู้เล่นเพียงคนเดียว  ถึงเป็นผู้ชนะของแต่ละกลุ่ม
     4. ครูให้ผู้ชนะของแต่ละกลุ่มมารวมกลุ่มใหม่แล้วเล่นเกม ผลัดกันจำอีกครั้ง  จนได้ผู้ชนะ  ครูกล่าวชมเชยผู้ชนะ  และซักถามว่า ทำอย่างไรจึงจดจำความหมายของคำศัพท์ได้  จากนั้นให้นักเรียนคนอื่นๆ นำวิธีการไปปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาตนเองในด้านความจำ

     สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
  สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)  ป.1
2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1
3. บัตรคำสมาชิกในครอบครัว

     แหล่งการเรียนรู้

1. ห้องสมุด

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น