วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

วิชาภาษาไทย

 

 วิชา...ภาษาไทย
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนสื่อสารด้วยถ้อยคำ

 
เรื่อง การคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด
 
      การคัดลายมือมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาไปสู่ทักษะการเขียน และแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจ ศรัทธา และรักการเขียนภาษาไทยอันเป็นมรดกและภาษาประจำชาติของไทย
 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด
2.1.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความสำคัญ และจุดประสงค์ของการคัดลายมือ
2. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้อย่างสวยงามและถูกต้อง
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การคัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามแบบตัวอักษรไทย
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 ความสามารถในการสื่อสาร
 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการปฏิบัติ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 1. มีวินัย
 2. ใฝ่เรียนรู้
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน กิจกรรมการเรียนรู้
(วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมงที่ 1

1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ให้อาสาสมัครนักเรียน 3 คน ออกมาเขียนชื่อตนเองหน้าชั้นเรียนด้วยลายมือตัวบรรจง
3. ให้เพื่อนในชั้นเรียนช่วยกันให้คะแนนว่า เพื่อนคนใดเขียนได้สวยที่สุด พร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบ
4. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนและการคัดด้วยลายมือที่สวยงาม แล้วให้นักเรียนศึกษารูปแบบตัวอักษรไทย จากหนังสือเรียน
5. ครูอธิบายวิธีการคัดลายมือที่ถูกต้องให้นักเรียนเข้าใจ แล้วแจกกระดาษให้นักเรียนฝึกคัดตัวอักษรไทยแบบอาลักษณ์
6. ครูตรวจสอบผลงานการคัดตัวอักษรไทยแบบอาลักษณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการคัดลายมือที่ถูกต้องเพิ่มเติม

ชั่วโมงที่ 2

1. ให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับการคัดลายมือ และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าของการคัดลายมือ
2. ให้นักเรียนเลือกบทกลอน หรือวรรคทองของวรรณคดีที่ชื่นชอบ 4 บท เพื่อมาฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
3. ครูให้นักเรียนนำผลงานที่คัดลายมือเสร็จแล้วนำมาส่งครู ครูคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่คัดลายมือได้สวย 5 ผลงาน ออกมาแสดงเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆ ในชั้นเรียนดู แล้วชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดวางสระ วรรณยุกต์ การเว้นช่องไฟและอื่นๆ ให้นักเรียนเข้าใจ และนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการคัดลายมือ
4. ครูเน้นย้ำเรื่อง การคัดลายมือให้สวยงาม เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การเขียนสื่อสารมีความน่าสนใจและมีเสน่ห์

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.1
2. กระดาษ
3. รูปแบบตัวอักษรไทย เช่น แบบอาลักษณ์ แบบตัวเหลี่ยม แบบราชบัณฑิต

แหล่งการเรียนรู้

1. ห้องสมุดที่มาhttp://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=202

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น