วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

วิชาสังคมศึกษา


วิชา...สังคมศึกษา

 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาของเรา
เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เวลา 3 ชั่วโมง
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
     ศาสนิกชนที่ดีพึงปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อศาสนสถานที่ตนนับถือ แสดงตนเป็นศาสนิกชน และปฏิบัติตนในศาสนพิธีหรือพิธีกรรม และวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
   ส 1.2    ป.1/1 บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
           ป.1/2 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
                  ป. 1/3  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง
จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือได้
      2. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือได้
      3. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

 สาระการเรียนรู้
   สาระการเรียนรู้แกนกลาง
     1. การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
         - การพัฒนาทำความสะอาด                        
         - การบริจาค
         - การร่วมกิจกรรมทางศาสนา
     2. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
         - ขั้นเตรียมการ                                                  
         - ขั้นพิธีการ
     3. ประวัติโดยสังเขปของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
        - วันมาฆบูชา                                                     
        - วันวิสาขบูชา
        - วันอาสาฬหบูชา                                             
        - วันอัฏฐมีบูชา
     4. การบูชาพระรัตนตรัย 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการปฏิบัติ
- กระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

กิจกรรมการเรียนรู้
(วิธีสอนแบบกรณีศึกษา)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนดูภาพเด็กกำลังเวียนเทียนและเด็กกำลังขีดเขียนกำแพงวัด แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า ภาพใดเป็นการปฏิบัติของชาวพุทธที่ดี และภาพใดไม่เป็นการปฏิบัติของชาวพุทธที่ดี  พร้อมทั้งบอกเหตุผล 
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี โดยครูยกตัวอย่างการปฏิบัติที่ถือได้ว่าเป็นชาวพุทธที่ดี เช่น
    1) การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
         - ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของวัด
         - ไม่ทิ้งขยะบริเวณวัด
         - ไม่ขีดเขียนข้อความบนสิ่งก่อสร้างของวัด
         - ไม่ทำลายวัตถุสิ่งของภายในวัด
    2) การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
    3) การเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
    4) การบูชาพระรัตนตรัย
3. ครูให้นักเรียนอ่านหนังสือเรื่อง ชาวพุทธที่ดี เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่ครูได้อธิบายให้ฟัง
4. ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และท่องคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ จากใบความรู้ เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะและบทสวด
5. ครูให้นักเรียนอ่านบทสวดบูชาพระรัตนตรัยและความหมาย จากใบความรู้ เรื่อง บทสวดบูชาพระรัตนตรัย
6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน  ศึกษากรณีตัวอย่างจากใบงานที่ 4.1 เรื่อง กรณีศึกษา กลุ่มละ 1 ตัวอย่าง
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย
8. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปผลของการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีและกล่าวคำสัญญาว่า จะเป็นชาวพุทธที่ดี

ชั่วโมงที่ 3
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน นั่งล้อมวงกันหรือจัดโต๊ะเป็นวงกลม ให้ผลัดกันเล่าการกระทำของตนที่แสดงว่าเป็นชาวพุทธที่ดี และความรู้สึกหรือความภาคภูมิใจต่อการกระทำโดยเล่าเรียงกันไปทีละคนจนจบ แล้วจึงเริ่มต้นใหม่ ในกรณีที่มีคนต้องการเล่าเพิ่มเติม ซึ่งบางคนอาจจะมีการกระทำที่คล้ายคลึงกัน
2. สมาชิกของทุกกลุ่มช่วยกันสรุปการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีของสมาชิกในกลุ่ม และความรู้สึกของการกระทำหรือความภาคภูมิใจต่อการกระทำ
3. ครูสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม รายงานการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี และให้กลุ่มอื่นที่มีการกระทำแตกต่างกันออกไปได้นำเสนอเพิ่มเติม ครูชมเชยนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี
4. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีและผลของการกระทำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเอง พระพุทธศาสนา หรือสังคมทั่วไป

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.1
2. ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน
3. วีดิทัศน์เกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
4. ใบความรู้  เรื่อง  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะและบทสวด
5. ใบความรู้  เรื่อง  บทสวดบูชาพระรัตนตรัย
6. ใบงานที่ 4.1 เรื่อง กรณีศึกษา

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้
2. ศาสนสถานใกล้โรงเรียน
3. ห้องสมุด
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มาhttp://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=234

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น