วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

วิชาสังคมศึกษาวิชา...สังคมศึกษา 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
   เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เวลา 2 ชั่วโมง
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

 พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
    ส 1.2  ป.1/3  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดในวันสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง
2. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี และเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้
3. ท่องบทสวดบูชาพระรัตนตรัยได้ถูกต้อง

 สาระการเรียนรู้
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ประวัติโดยสังเขปของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
    - วันมาฆบูชา
    - วันวิสาขบูชา
    - วันอาสาฬหบูชา
    - วันอัฏฐมีบูชา
2. การบูชาพระรัตนตรัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร

ความสามารถในการคิด
   - ทักษะการคิดวิเคราะห์
   - ทักษะการคิดสร้างสรรค์

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
   - กระบวนการปฏิบัติ
  - กระบวนการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

กิจกรรมการเรียนรู้
(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว  Jigsaw )
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  6
 
ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำบัตรภาพเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าเป็นวันสำคัญใด
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4  คน โดยให้นักเรียนเลือกกลุ่มเองตามความสมัครใจ ครูแนะนำให้นักเรียนเปลี่ยนกลุ่มใหม่ เพื่อเป็นการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างหลากหลาย และให้นักเรียนคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม  รองหัวหน้ากลุ่ม และตั้งชื่อกลุ่ม
3. ให้แต่ละกลุ่มจัดลำดับเป็นลำดับที่  1,  ลำดับที่  2,  ลำดับที่  3, ลำดับที่  4
4. นักเรียนลำดับที่ 1 ของทุกกลุ่มไปรวมกันและร่วมกันศึกษาค้นคว้า เรื่อง วันมาฆบูชา จาก  หนังสือเรียน  
5. นักเรียนลำดับที่ 2 ของทุกกลุ่มไปรวมกัน และร่วมกันศึกษาค้นคว้า เรื่อง วันวิสาขบูชา จากหนังสือเรียน  
6. นักเรียนลำดับที่ 3 ของทุกกลุ่มไปรวมกัน และร่วมกันศึกษาค้นคว้าเรื่อง วันอัฏฐมีบูชา จากหนังสือเรียน    
7. นักเรียนลำดับที่ 4 ของทุกกลุ่มไปรวมกัน และร่วมกันศึกษาค้นคว้าเรื่อง วันอาสาฬหบูชา จากหนังสือเรียน    
8. เมื่อนักเรียนแต่ละคนศึกษาจบแล้ว ให้กลับเข้ากลุ่มเดิม แล้วนำความรู้ที่ศึกษาค้นคว้าจากเพื่อนกลุ่มอื่นมาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง  (โดยเล่าตามลำดับเลข)  
9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่า การศึกษาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างไร จากนั้นร่วมกันสรุปและส่งตัวแทนออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียน
10. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา จากนั้นให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ลงในช่องว่าง เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูนำภาพการปฏิบัติตนของชาวพุทธ เช่น การทำบุญตักบาตร การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาให้นักเรียนดู เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
2. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มฝึกท่องบทสวดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมคำแปล โดยดูจากหนังสือเรียน
3. ครูให้แต่ละกลุ่มออกมาท่องบทสวดบูชาพระรัตนตรัยที่หน้าชั้นเรียนโดยครูจับสลากเรียกทีละกลุ่ม
4. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 6.1 เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มละ 1 วัน แล้วสรุปเนื้อหา พร้อมบอกพิธีกรรมที่ชาวพุทธนิยมทำในวันนั้น และหาภาพหรือวาดภาพประกอบ 
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  พระพุทธศาสนา ป.1
2. บัตรภาพวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
3. บัตรภาพการปฏิบัติตนของชาวพุทธ เช่น การทำบุญตักบาตร การเวียนเทียน
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

แหล่งการเรียนรู้
ผู้ปกครอง  / ผู้รู้


ที่มาhttp://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=171

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น